Yacht Scoring
2017 Stingray Point Regatta
September 01 - 03, 2017